Договор аренды открытой площадки

Договір про надання послуг користування фотостудією

м. Київ «______»_______________ 2019 р.

Виконавець: ФОП Тітаренко Роман Олександрович, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 074000 00000 21637 від 10.12.2012 року та

Замовник: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тел: +38 (______) ______-_____-_____.

Дата народження: «_____» ________________ _______ року.

e-mail: _______________________@____________________________.

далі Сторони, уклали договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1.Виконавець зобов’язується надати, а Замовник зобов’язується прийняти у тимчасове користування обладнання та реквізит фотостудії для здійснення фото/відеозйомки.

1.2. Назва залу фотостудії, дата і час на яке береться в тимчасове користування обладнання та реквізит зазначається в додатковій угоді до даного Договору.

1.3. Устаткування і реквізит фотостудії передається Замовнику після 100% передоплати за орендований час або за абонементом (абонемент дійсний протягом 2-х місяців з дня купівлі).

1.4. Отримуючи у тимчасове користування обладнання та реквізит фотостудії, Замовник зобов’язується дотримуватися правил оренди, а також норм етики і суспільної моралі.

1.5.Договор вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань.

2. Час оренди обладнання і реквізиту фотостудії.

2.1.Початком оренди обладнання і реквізиту фотостудії вважається заброньований час.

2.2. У разі запізнення Замовника, заброньований час не продовжується !!! Якщо Замовник спізнюється більш ніж на 30 хвилин і не попередив про це, вважається, що Замовник не з’явився на зйомку. Отримана оплата не повертається.

2.3. Якщо після заброньованого часу зал студії, в якому орендується обладнання та реквізит вільний, Ви маєте можливість продовжити знімальний час. (Уточніть цю можливість у Виконавця до початку зйомки).

2.4.Після закінчення зйомки, всі учасники фото/відеозйомки повинні покинути приміщення. Замовник, який підписав договір, приводить зал студії в порядок і залишається в залі студії до завершення її перевірки Виконавцем (або представником Виконавця). Зйомка закінчується за 5 хвилин до закінчення броньованого часу (якщо немає грандіозних змін в декораціях студії і не потрібно прибирання).

2.5. Закінченням оренди обладнання і реквізиту залу студії вважається час, коли Виконавець перевірить працездатність орендованого обладнання та реквізиту.

3. Правила роботи в фотостудії.

3.1.В залах фотостудії категорично забороняється участь неповнолітніх моделей, незалежно від статевої приналежності, в зйомках сексуального чи еротичного характеру. (Ст.6 ЗУ «Про захист суспільної моралі»).

3.2. У залах фотостудії категорично заборонені зйомки порнографічного характеру. (Ст.301 ККУ, ст.7 ЗУ «Про захист суспільної моралі»)

3.3.Робота в залах фотостудії можлива тільки в чистому змінному взутті. Замовник повинен попередити моделей про необхідність мати чисте взуття.

3.4.Використання будь-яких спецефектів (дим, рідина, мильні бульбашки, метафан, пірья, конфетті і т.д.) на знімальному майданчику вимагає узгодження з керівництвом фотостудії.

3.5.Керівництво фотостудії (або його представник) має право зайти на знімальний майданчик для контролю. Якщо по особливості Вашої роботи для Вас це незручно — узгодьте це заздалегідь, до початку зйомки.

3.6. Все обладнання та реквізит після зйомки повинен знаходиться строго на своїх місцях.

3.7. Все що явно не прописано в цьому договорі вимагає попереднього узгодження з керівництвом фотостудії.

4. Відповідальність Замовника.

4.1.За псування і поломку обладнання, аксесуарів, інтер’єру, і всієї іншої власності фотостудії, Замовник несе повну матеріальну відповідальність і відшкодовує збитки в розмірі ринкової вартості.

4.2. За падіння освітлювального приладу, без видимих ​​пошкоджень ШТРАФ 700 грн.

4.3.По закінченню терміну оренди реквізиту та обладнання фотостудія повинна бути в тому ж вигляді, що і до початку фото/відеозйомки.

4.4. Все орендоване обладнання фотостудії знаходиться в справному стані. Починаючи роботу в фотостудії, Замовник приймає умови Договору і несе повну відповідальність за будь-які події, а також їх наслідки (техніка безпеки, договірні відносини з клієнтами, дії клієнтів і т.д).

5. Інші умови.

5.1 Замовник не заперечує проти використання і обробки його персональних даних виключно для виконання умов цього Договору. Також Замовник дає свою згоду на передачу його персональних даних третій особі виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI. Клієнт повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних і ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Замовник згоден отримувати інформацію за допомогою sms на мобільний телефон і свій e-mail.

5.3. Керівництво фотостудії не несе відповідальності за речі залишені без нагляду, на території фотостудії, Замовником.

5.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.5. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

5.6. Всі зали фотостудії, рецепція і зал очікування обладнані камерами відеоспостереження.

5.7. Керівництво фотостудії вправі відмовити в оренді обладнання та реквізиту без пояснення причини до (або) в процесі фото/відеозйомки.

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АЗС г. МОСКВЫ

г. Москва «___” ______________ 1996 г.

2. Обязанности сторон
2.1. Балансодержатель обязуется:
2.1.1. В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора предоставить Арендатору имущество, указанное в п. 1.2 договора, по приемосдаточному акту.
2.1.2. Договоры на абонирование (использование) обслуживающих АЗС водосточной сети, телефонной сети, фекальной канализации, электроэнергии, радиоточек, охрану объекта и других обслуживающих (сопутствующих) служб (систем) подлежат переоформлению (перезаклю­чению) с Балансодержателя на Арендатора. При этом Балансодержатель обязуется:
в течение _________________ (_______________) с даты подписания настоящего договора письменно уведомить соответствующие обслуживающие АЗС службы о передаче АЗС Арендатору и о необходимости переоформления (перезаключения) договоров на ее обслуживание;
в случае наличия задолженности Балансодержателя перед вышеупомянутыми службами, равно как и в случае невыполнения предъявленных этими службами Балансодержателю ранее требований по поводу эксплуатации АЗС в __________________ (_____________________) срок с даты подписания настоящего договора погасить указанную задолженность и выполнить указанные требования;
в случае, если при переоформлении (перезаключении) договора на обслуживание АЗС соответствующей службой будет потребовано представление каких-либо документов, которыми Балансодержатель должен располагать в качестве прежнего пользователя АЗС, предоставлять затребованные документы Арендатору в течение _______________ (___________________) дней с момента поступления соответствующего запроса от Арендатора.
2.1.3. В течение пяти дней после утверждения настоящего договора передать необходимые документы для начала подготовки к техническому перевооружению и реконструкции:
а) кальку расположения объектов, зарегистрированных БТИ;
б) кальку с указанием всех подземных коммуникаций (расположение емкостей, продуктопроводов, обеспечение электропитанием и подачей на ТРК, инженерные подводящие сети: электрокабель, вода, тепло, канализация, телефон, радио, сигнализация – при наличии);
в) геологические данные;
г) разрешительную документацию на выброс в атмосферу загрязняющих веществ, а также на сбросы с учетом ПДК и на утилизацию твердых бытовых отходов.
2.1.4. Передать в пятидневный срок паспорта на все виды оборудования, находящиеся на станции (ТРК, емкости и т.д.).
2.1.5. В случае, если при заключении договора аренды земельного участка, отведенного под АЗС, между Арендатором и Москомземом последний потребует от Арендатора предоставления каких-либо документов, которыми должен располагать Балансодержатель в качестве прежнего землепользователя, предоставлять вышеупомянутые документы Арендатору в течение ________ (__________________) дней с момента поступления соответствующего запроса от Арендатора. При этом в случае, если к моменту подписания настоящего договора Балансодержателем уже был заключен договор аренды земельного участка АЗС с Москомземом, указанный договор аренды земельного участка подлежит переоформлению с Балансодержателя на Арендатора на условиях, определяемых Москомземом.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект исключительно по прямому назначению, указанному в разделе 1 договора.
2.2.2. Уплачивать арендную плату Арендодателю на условиях, оговоренных в разделе 3 настоящего договора.
2.2.3. В течение времени с даты фактического начала эксплуатации АЗС до момента перезаключения (переоформления) договоров в соответствии с п. 2.1.2 настоящего договора оплачивать услуги служб, обеспечивающих функционирование АЗС, по представлению Балансодержателем соответствующих счетов этих служб (организаций).
2.2.4. Предпринимать все зависящие от него шаги и действия по переоформлению договоров в соответствии с п. 2.1.2 настоящего договора.

4. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
4.1. Изменение условий договора, его досрочное расторжение при условии выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору может быть произведено только по соглашению сторон.
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
Указанный порядок не применяется в случаях, оговоренных пп. 3.1 – 3.2 настоящего договора.
4.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут также по решению арбитражного суда в случаях значительного нарушения другой стороной условий договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.
5.2. В случае просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения соответствующих договорных обязательств виновная сторона обязана уплатить неустойку в размере ________% от стоимости просроченного к исполнению обязательства за каждый день просрочки, при этом размер неустойки не ограничен и она не носит зачетный характер.
5.3. В случае, если нарушенное обязательство не имеет стоимостного выражения, неустойка рассчитывается от суммы годовой арендной платы.
5.4. Арендатор имеет право удерживать причитающиеся ему в соответствии с пп. 5.2, 5.3 договора суммы неустойки при выплате арендной платы.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего договора стороны относятся:
6.1.1. наводнение;
6.1.2. землетрясение;
6.1.3. пожар;
6.1.4. прочие стихийные бедствия;
6.1.5. война или военные действия;
6.1.5. законодательство РФ и нормативные акты г. Москвы.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на данное обстоятельство как основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
6.2. Если какая-либо из сторон настоящего договора окажется не в состоянии выполнить какое-то из принятых ею на себя обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства отодвигается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Арендатор вправе отказаться от продолжения договора без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной.
6.3. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

7. Прочие условия
7.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена Балансодержателя арендуемого имущественного комплекса не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего договора.
7.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. Все уведомления, предусматриваемые настоящим договором, могут быть направлены следующим образом:

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Арендодатель: ______________________________________________________________________
Балансодержатель: __________________________________________________________________
Арендатор: _________________________________________________________________________

Подписи сторон:

2005 года

, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и -АЗС», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование имущественный комплекс АЗС и находящееся в нем оборудование, именуемый в дальнейшем АЗС, расположенный по следующему адресу:

№ п/п

Адрес АЗС

Серия и номер свидетельства о праве собственности

1.3. АЗС передается по Акту приема-передачи, подписанному сторонами (Приложение), и Акту приема-передачи оборудования и иного имущества, подписанному сторонами (Приложение), при этом Акты являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Арендная плата

2.1. Арендная плата за АЗС составляет (тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят рублей) рублей, в том числе НДС (18%) – 5 580 (пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей в месяц.

2.2. Арендатор перечисляет арендную плату ежемесячно в течение 10 (десяти) дней по окончании календарного месяца.

3. Обязанности Арендатора

3.1. Арендатор принимает на себя полную ответственность за сохранность и обязуется использовать АЗС исключительно по назначению.

3.2. Арендатор обязан:

в/ не передавать АЗС другим организациям;

г/ немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб АЗС, и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или повреждения помещения и по приведению его в надлежащее состояние;

д/ по окончании срока действия договора передать АЗС Арендодателю по акту в освобожденном виде в полной сохранности со всеми разрешенными неотделимыми улучшениями без возмещения их стоимости;

е/ не производить ремонтные, консервационные работы без согласования с Арендодателем;

ж/ не передавать свои арендные права в залог.

4. Санкции

4.1. В случае обнаружения Арендодателем самовольных пристроек или переделок, таковые должны быть немедленно ликвидированы, а АЗС приведена в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый в письменном уведомлении Арендодателя.

4.2. При нарушении Арендатором правил эксплуатации АЗС, предусмотренных настоящим договором Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в 3-кратном размере МРОТ с обязательным устранением нанесенного помещению ущерба за счет Арендатора в сроки, указанные Арендодателем.

При повторном нарушении Арендатором условий настоящего договора последний расторгается в сроки, определяемые в письменном уведомлении Арендодателя.

В случае самовольной сдачи АЗС в пользование другой организации Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в 300-кратном размере установленной законом МРОТ, а помещение подлежит незамедлительному освобождению от посторонних организаций по уведомлению Арендодателя.

Невнесение платежей в сроки, установленные настоящим договором, влечет за собой начисление пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от суммы подлежащей перечислению.

Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договорились считать дату признания должником своих обязательств по уплате пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков.

В случае не признания должником своих обязательств по уплате пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков, датой начисления таковых сумм будет являться дата вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате вышеуказанных санкций.

5. Особые условия

5.1. О досрочном расторжении настоящего договора стороны обязаны уведомить друг друга за 10 дней.

5.2. При отсутствии возражений сторон договор продлевается на неопределенный срок.

5.3. По письменному согласованию сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и (или) дополнения.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: 1-й экземпляр – для Арендодателя, 2-й – для Арендатора.

6. Юридические адреса сторон

Арендодатель: Арендатор:

А г. Москва, Новинский б-р, д. 17

ИНН// ИНН//

в КБ «Русский Банк Развития» в КБ «Русский Банк Развития»

Генеральный директор Генеральный директор

____________________// ____________________//

Примерный договор аренды ищественного комплекса АЗС. Предпринимательское право. ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОРАРЕНДЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АЗСг. Москвы, именуемый. Арендодатель”, в лице. Арендодатель и. Балансодержатель сдают, а Арендатор принимает в аренду имущественный комплекс. АЗС: год. реализуемого топлива через АЗС: А- 7.

Договор Аренды Азс Образец Россия

Продуктопровод. (связывающий емкости с ТРК): характеристика. Дополнительные. сооружения и их характеристика: . Инженерные сети: электрический. Характеристики. нежилого помещения указаны в выписке из технического паспорта БТИ нежилого. Москвы, Департаментом транспорта и связи.

Москвы и Балансодержателем. В ходе. проведения работ площадь объекта может быть увеличена путем присоединения. Стоимость. арендуемого имущественного комплекса, оценка которого производится в соответствии. Помимо имущества. Арендатор вправе выкупить у.

Арендодателя находящиеся на АЗС. Срок аренды. устанавливается с «. Москвы, Департаментом транспорта и связи правительства.

Москвы и Балансодержателем, аренда автоматически прекращается с момента выкупа. За пределами. исполнения обязательства по настоящему договору Арендатор полностью свободен в.

Все улучшения. арендуемого имущественного комплекса, произведенные Арендатором, являются его. Обязанности. сторон. Балансодержатель.

В случае, если при заключении договора аренды земельного участка, отведенного под АЗС, между. Примерный договор аренды имущественного комплекса автозаправочной станции. Главная Документация Договор аренды топливной ёмкости ООО «Ойл Ресурс Лукойл Паспорта качества топлива ТНК Топливные ёмкости и мини АЗС Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить.

В случае, если при заключении договора аренды земельного участка, отведенного под АЗС, между Примерный договор аренды имущественного комплекса автозаправочной станции. Персонал в образец договора аренды азс случае входит в штат специализированной компании, и вопросы увольнения становятся уже ее заботой. О проведении тендера по передаче в аренду комплекса АЗС. О продлении договора аренды комплекса АЗС При этом в случае, если к моменту подписания настоящего договора Балансодержателем уже был заключен договор аренды земельного участка между АЗС и Москомземом.

В пятидневный. срок со дня подписания настоящего договора предоставить Арендатору имущество. Договоры на абонирование (использование) обслуживающих АЗС. При этом Балансодержатель обязуется: в. В течение пяти. дней после утверждения настоящего договора передать необходимые документы для. БТИ; б) кальку с указанием всех подземных коммуникаций. ТРК, инженерные подводящие сети: электрокабель.

Использования как автозаправочной станции с комплексом.

Договор Аренды Азс Образец

ПДК и на утилизацию твердых бытовых отходов. Передать в. пятидневный срок паспорта на все виды оборудования, находящиеся на станции. ТРК, емкости и т. В случае, если при заключении договора аренды земельного участка.

АЗС, между Арендатором и Москомземом. Арендатора предоставления каких- либо документов. Балансодержатель в качестве прежнего землепользователя. Арендатору в течение.

При этом в случае, если к. Балансодержателем уже был заключен. АЗС с Москомземом. Балансодержателя на Арендатора на условиях, определяемых Москомземом.

  • Скачать бесплатно договор аренды АЗС / Договорные отношения / Юридические консультации / Сервисы на Prostopravo.com.ua.
  • Срок договора аренды: 1 год с возможностью Договор аренды с победителем подписывается в.
  • АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АЗС. Комитет по управлению имуществом г.

Арендатор. обязуется: 2. Использовать. объект исключительно по прямому назначению, указанному в разделе 1 договора.

Уплачивать. арендную плату Арендодателю на условиях, оговоренных в разделе 3 настоящего договора. В течение. времени с даты фактического начала эксплуатации АЗС до. АЗС, по представлению Балансодержателем.

Предпринимать. все зависящие от него шаги и действия по переоформлению договоров в соответствии. Платежи и. расчеты по договору.

Размер годовой. арендной платы устанавливается на основании ст. АЗС, являющейся. приложением к настоящему договору. Если темпы роста. Арендатор вносит. Арендодателю арендную плату за каждый квартал вперед, с оплатой пятого числа. При. увеличении Арендодателем размера годовой арендной платы последний. Арендатора. В случае, если Арендодателем по крайней мере за 1.

Арендатором. обязательства по уплате очередной части арендной платы не будет дано указание. Арендатор вправе произвести платеж в прежних пределах, что. Выплачиваемая. Арендатором арендная плата не засчитывается в счет платежей, производимых им.

АЗС, предусмотренном. Москвы. Департаментом транспорта и связи правительства Москвы и Балансодержателем. Изменение. расторжение, прекращение и продление договора. Изменение условий. Вносимые. дополнения и изменения рассматриваются в месячный срок и оформляются дополнительными. Указанный. порядок не применяется в случаях, оговоренных пп. По требованию. одной из сторон договор может быть расторгнут также по.

За неисполнение. или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором. В случае просрочки. В случае, если нарушенное обязательство не имеет стоимостного. Арендатор имеет. право удерживать причитающиеся ему в соответствии с пп. Ни. одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное. К. обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего договора стороны относятся: 6. Москвы. Сторона. оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему договору в.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены. Неуведомление либо.

Если какая- либо из. Если. обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6. Арендатор вправе отказаться от продолжения договора без уплаты штрафов.

Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на. Реорганизация. Арендодателя, а также перемена Балансодержателя арендуемого имущественного. Обо всех. изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно извещать. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до. Все уведомления, предусматриваемые настоящим договором, могут быть направлены следующим образом: Арендатору.

Направление сторонами в адрес. Настоящий договор. Москвы, Департаментом транспорта и связи правительства Москвы и. Балансодержателем. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты.

Договор аренды оборудования №__/5-П-НБ г.Москва _______ 2014 года ООО «Ойл Ресурс Групп», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Терёшкина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны и______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на праве собственности следующее оборудование: Ёмкость под топливо с раздаточным модулем, для использования в соответствии с нуждами Арендатора. 1.2. Использование Оборудования не должно противоречить его целевому назначению. 2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает Оборудование в исправном состоянии. Передача осуществляется по Акту приема-передачи, который составляется Арендодателем и подписывается сторонами (Приложение № 1 к Договору). При передаче Оборудования стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Это должно отражаться в Акте приема-передачи. 2.2. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Оборудование Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа. 2.3. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит техническое обслуживание и ремонт Оборудования за свой счет. 2.4. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Оборудование в субаренду. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Арендная плата по данному договору выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование Оборудования. 3.2. Размер арендной платы устанавливается в размере _______ (одна тысяча) рублей в месяц. Оплата производится путем выдачи Арендодателю суммы, определенной пунктом 3.2. договора, из кассы Арендатора. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор заключен на срок 6 (шесть) месяцев и может быть продлен сторонами по взаимному согласию на новый срок. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность Оборудования за все время аренды. В случае утраты или повреждения Оборудования в это время Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить равноценное Оборудование в течение 7 (семи) дней после его утраты или повреждения. Размер возмещения определяется соглашением сторон. 5.2. В случае задержки арендной платы Арендодатель вправе потребовать пеню в размере 1 (один)% от суммы долга за каждый день просрочки. 5.3. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга. 5.4. Ответственность за сохранность Оборудования в нерабочее время несет Арендатор. 5.5. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым Оборудованием, несет Арендатор, в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон. 6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 6.4. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. .

Договор аренды открытой площадки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *