Заявление на алименты за прошедший период

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка за прошедшее время в 2018 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка за прошлый период.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Содержание

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на утримання дитини та аліментів за минулий час

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 2 ст. 191 СК України: «Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки».

Підтвержденням факту мого звернення до батька дитини є:

Однак на моє неодноразове звернення відповідач ніяк не відреагував.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в _____ на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184, 191 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Докази, що підтверджують звернення до боржника — 2 екз.
 8. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р. __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

По общему правилу выплата алиментов начинается с даты обращения с соответствующим заявлением в суд. Однако при определенных условиях потребовать уплаты алиментов можно и за последние 3 года, которые предшествовали обращению в судебный орган.

Размер алиментов за прошлые года определяется судом в зависимости от конкретной ситуации. Алиментообязанный родитель может освободиться от уплаты алиментов за прошлые года, если докажет, что ранее он оказывал материальную помощь ребенку.

При этом важно понимать, что «алименты за 3 предыдущих года» и «алиментный долг» — это разные термины. Задолженность может образоваться только тогда, когда алименты уже были взысканы судом или по соглашению, но плательщик по каким-либо причинам не исполнял свои обязанности.

Как взыскать алименты за последние 3 года?

Алименты за предыдущие года взыскиваются только путем обращения в мировой суд. Иск будет удовлетворен, если будут выполнены следующие условия:

 1. Если речь идет о взыскании алиментов за 3 последних года на ребенка, то его родство с ответчиком должно быть подтверждено документально. Это значит, что отец (или мать) ребенка должен быть вписан в его свидетельство о рождении.
 2. При этом важно учесть, что если отцовство установлено в судебном порядке, то выплата алиментов возможна только с момента вступления соответствующего решения в законную силу: см. п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 26.12.2017. Это значит, что в данном случае взыскать выплаты за предыдущие года нельзя, так как до удовлетворения иска мужчина не был признан родителем ребенка.

 3. Не должно быть решения суда или судебного приказа об уплате алиментов. Если средства уже были взысканы в принудительном порядке, но не уплачивались алиментообязанной стороной, то здесь речь идет уже не о взыскании алиментов за три года до обращения в суд, а об уплате алиментного долга. Важно учесть, что задолженность взыскивается за весь период, и срок исковой давности на нее не распространяется.
 4. Также между сторонами не должно быть заключено нотариального алиментного соглашения, ведь данный документ свидетельствует о том, что они пришли к компромиссу, и отец ребенка не отказывался от его материального содержания.
 5. Наличие у истца подтверждения того, что он ранее уже обращался к второму родителю за финансовой помощью — это важный фактор, влияющий на решение судьи (см. абз. 2 ч. 2 ст. 107 СК РФ).

Что нужно доказать суду?

Анализ судебной практики показывает, что наличие убедительных доказательств — это одно из важнейших условий удовлетворения иска о взыскании средств за 3 последних года. Родителю, подающему на алименты, необходимо доказать, что ответчик:

 • не реагировал на его просьбы о материальной помощи ребенку или же вовсе вел себя агрессивно;
 • отсутствовал по месту своего жительства или прописки, скрывал свое местоположение.

В любом случае, важен факт того, что истец действительно обращался к ответчику в течение предыдущих 3-х лет и пытался урегулировать вопрос совместного содержания ребенка.

Следует учесть еще один нюанс: все аргументы должны быть зафиксированы (например, в письменном виде) или подтверждены свидетельскими показаниями. Суд не примет во внимание голословные утверждения, не подкрепленные фактами. Если свидетельства существуют только в устной форме со слов истца, это значит, что доказательств нет.

В качестве доказательной базы о требовании уплаты алиментов в течение прошлых 3 лет используются:

 • переписки по электронной почте или иным каналам связи (к примеру, смс-сообщения), которые можно распечатать и предоставить судье;
 • показания свидетелей, в присутствии которой состоялся диалог сторон о материальном содержании ребенка;
 • отправка истцом ответчику заказных писем с уведомлением о вручении с просьбой оказать финансовую поддержку ребенка, которые либо не были получены адресатом, либо же на них не последовало ответа;
 • различные чеки и квитанции, подтверждающие расходы стороны-истца на ребенка;
 • распечатки поступлений на банковскую карту или счет заявителя, среди которых отсутствуют переводы со стороны алиментообязанной стороны;
 • иные доказательства, подтверждающие позицию родителя, подающего на алименты.

Обращение в суд

Истцу по алиментам важно соблюсти все правила подачи иска, чтобы дополнительно не тратить времени на исправления и доработку ошибок. Грамотно составленный иск и правильный выбор подсудности — это немаловажные условия скорейшего разрешения спора о взыскании средств за последние 3 года.

Иски по алиментам обладают мировой подсудностью. При этом заявитель имеет право подать иск как по месту проживания ответчика, так и по своему месту жительства. Связано это с тем, что споры об алиментах имеют альтернативную подсудность.

 • Ответьте на несколько простых вопросов и получите подборку материалов сайта по своему случаю ↙

1 Ваш пол Выберите свой пол. Женщина Мужчина Ваш прогресс ответов

Подача заявления и документов в суд на алименты за три предыдущих года возможна:

 • Лично истцом или его представителем (по доверенности) в канцелярию суда. При этом важно проследить, чтобы служащий госоргана поставил на экземпляре истца отметку о принятии документов.
 • Иск можно также отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Это нужно для того, чтобы у истца было документальное подтверждение даты принятия заявления судом.
 • Кроме того, существует возможность подачи иска через Интернет. Для этого необходимо воспользоваться порталом ГАС (Государственной автоматизированной системы) «Правосудие». Данный сервис доступен только для пользователей, у которых есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Все документы подаются в двух экземплярах: для суда и для ответчика.

Образец искового заявления на алименты за 3 года до подачи иска

Исковое заявление о взыскании средств за три последних года составляется по общему для всех исков правилу ст. 131 — 132 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ и содержит:

 1. Адресную часть («Шапку»):
  • наименование суда и его адрес;
  • Ф.И.О., адреса, контактные телефоны истца и ответчика.
 2. Название иска «О взыскании алиментов за 3 предыдущих года в пользу несовершеннолетнего (Ф.И.О.)».
 3. Основную часть:
  • краткое описание ситуации, в результате которой у сторон возникли разногласия;
  • доказательства того, что заявитель ранее обращался ко второй стороне за материальной помощью и получал отказ;
  • обстоятельства, доказывающие факт того, что другой родитель финансово не поддерживал дочь или сына.
 4. Исковые требования:
  • просьба о взыскании алиментов за последние три года в соответствии с нормами ст. 107 СК РФ;
  • если необходимо пригласить свидетелей, эта просьба также указывается в требованиях иска.
 5. Список документов, прилагаемых к иску:
  • копии паспорта истца и свидетельства о рождении ребенка (детей);
  • копия свидетельства о браке или разводе;
  • справка о составе семьи;
  • справка с работы истца (при наличии) и справка с места трудоустройства ответчика (если есть);
  • доказательства: нужно предоставить перечень.

По ссылке можно скачать образец заявления на алименты за 3 года:

Алименты за три предыдущих года: судебная практика

Анализ решений судов по вопросу взыскания алиментов за три последних года показывает, что отсутствие у заявителя доказательств того, что он безуспешно обращался к ответчику в течение последних 3 лет, является основанием для отказа в иске.

Пример. Мировой судья г. Иваново не удовлетворил требования истицы о взыскании алиментов в пределах последних 3-х лет. В ходе заседания было выяснено, что отец ребенка не только не уклонялся от материального участия в его жизни, но и переводил деньги по почте, однако женщина отказывалась их получать.

Если же истцу удается привести убедительные аргументы и подтвердить их фактами, то вероятность удовлетворения исковых требований возрастает.

Пример. Ирина А. обратилась в суд с требованием взыскать алименты за прошедшие 3 года с бывшего мужа. Женщина предоставила суду выписки со своего счета, подтверждающие, что она единолично содержала ребенка. Также заявительница приложила к иску распечатки переписки с бывшим мужем по электронной почте, в которых были явные просьбы помочь ребенку деньгами, на которые был получен отказ. Иск был удовлетворен.

Кроме того, истцу следует приготовиться ответить на следующий вопрос судьи: почему он ранее не обращался с исковым заявлением в суд, если ответчик уже давно уклонялся от уплаты средств на ребенка? Ответы на него могут звучать следующим образом:

 • юридическая безграмотность истца — не нужно стыдиться этого ответа, ведь далеко не все знают о своих законных правах, и каждый человек захочет взыскать алименты после того, как узнает о такой возможности;
 • желание заявителя восстановить или сохранить хорошие отношения с мужем или женой, которое пропало к моменту подачи иска на алименты;
 • иные причины.

Во время заседания важно говорить только правду и не пытаться обмануть правосудие. Как показывает практика, судьи, как правило, не удовлетворяют исковые требования заявителей, которые не смогли предоставить убедительных свидетельств и выдвигали свои требования вразрез с нормами закона.

Как определить размер алиментов за 3 года?

Когда речь идет об уплате алиментов с момента обращения в суд, то они могут быть взысканы:

 • в процентах от зарплаты и иных доходов;
 • в твердой денежной сумме (ТДС);
 • «смешанным» способом — в долях и фиксированной сумме одновременно.

Если же речь идет об алиментах за предыдущие года, то суд учтет также материальное и семейное положение плательщика, а также реальные расходы истца на ребенка. При этом средства на содержание могут быть взысканы:

 • в процентах от дохода — если плательщик в указанный период имел стабильный и достаточно высокий источник дохода;
 • в твердой денежной сумме или «комбинированным» способом — если отец (мать) не имел работы, занимался предпринимательством, а также в том случае, если его официальный доход маленький, и проценты от него не обеспечат удовлетворение нужд ребенка.

Следует иметь в виду, что все судебные споры индивидуальны, и судья учитывает все факторы конкретного дела. К примеру, размер алиментов за последние 3 года на ребенка-инвалида может быть больше. В любом случае, в России особо охраняются права материнства и детства, поэтому интересы несовершеннолетних детей учитываются судом в первую очередь.

Как избежать выплаты алиментов за три предыдущих года?

Зачастую матери детей спекулируют своим правом взыскания выплат за 3 предыдущих года. Поэтому если отец ребенка добровольно перечисляет деньги на его содержание, но без заключения нотариального соглашения, то ему следует предпринять меры, которые помогут доказать факт материального участия в жизни ребенка. Это могут быть:

 • выписки с банковских счетов, уведомления о перечислении средств;
 • расписки о передаче денег;
 • если деньги переводились по почте, квитанции также необходимо сохранять;
 • чеки, подтверждающие покупку товаров для детей и т. д.

Однако если компромисс о выплате алиментов достигнут, то сторонам лучше обратиться к нотариусу и официально заверить свое соглашение. Нотариальное заверение не только поможет плательщику доказать факт передачи финансов другой стороне, но и даст возможность взыскателю обратиться к судебным приставам, если родитель ребенка перестанет финансово его поддерживать.

Разница понятий «алименты за 3 года» и «алиментная задолженность»

Зачастую можно услышать мнение, что «алименты за три последних года» и «долг по алиментам» — это одно и то же. Однако данное утверждение ошибочно, и данные понятия обладают разным юридическим смыслом.

Алименты за предыдущие 3 года — это материальные средства, в которых у получателя была необходимость в прошлом, до обращения в суд. При этом заявитель пытался самостоятельно истребовать их у второго родителя, но получал отказ. Тогда у матери (или отца), проживающей с ребенком, появляется право взыскать алименты в пределах 3-х последних лет (срок может быть меньшим, но никогда — большим).

Задолженность по алиментам — это выплаты, которые уже были назначены ранее. Долг возникает в том случае, если родитель ребенка не исполняет условия судебного приказа или решения, либо же добровольного алиментного соглашения.

Взыскать алиментную задолженность можно за весь период неуплаты вне зависимости от 3-х летнего срока исковой давности (ч. 2 ст. 113 СК РФ). Более того, в случае смерти алиментщика обязанность по погашению долга перейдет на его наследников.

Ознакомиться с подробностями взыскания долга по алиментам можно

→ в следующей статье ←

Сроки взыскания неустойки по алиментам

При возникновении алиментной задолженности по вине плательщика получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени), равной 0,1% суммы алиментного долга за каждый просроченный день (ст. 115 СК РФ). При этом важно иметь в виду, что взыскатель имеет право на взыскание неустойки в том случае, если алименты были назначены принудительно, то есть через суд.

Если же между сторонами было заключено нотариальное соглашение, то неустойка взыскивается в соответствии с условиями договора.

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что судьи применяют трехлетний срок исковой давности к делам по уплате неустойки по алиментам. То есть если за неплательщиком накопился пятилетний алиментный долг, то сама задолженность подлежит взысканию за все 5 лет, а вот оплатить неустойку нерадивому родителю придется в зависимости от суммы долга, накопившейся за последние 3 года.

Узнать все подробности о взыскании неустойки по алиментам можно

→ в нашей статье ←

Многофункциональный юридический центр г. Москва, ул. Наметкина 15

Если женщина с ребенком не обращалась ранее за выплатами на его содержание от бывшего мужа или он не выполнял свои обязательства, она может инициировать взыскание алиментов за прошедший период. Делается это в судебном порядке или путем заключения добровольного соглашения, но каждая из процедур имеет ряд нюансов.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 333-05-49 Бесплатный звонок для всей России.

Алименты за прошедший период или алиментная задолженность?

Между этими двумя понятиями есть существенная разница, хотя многие их путают. Чтобы детально разобраться в различиях, достаточно ознакомиться со сравнительной таблицей:

Алименты за прошедший период Алиментная задолженность
Получатель пытался истребовать с плательщика денежные средства по алиментным обязательствам, но безуспешно Плательщика решением суда или иным документом обязали выплачивать алименты, но он не выполнял данное обязательство
Деньги взыскиваются только за последние 3 года Задолженность взыскивается за весь период с момента образования и не ограничивается 3 годами
Прекращение алиментных обязательств производится в связи со смертью плательщика, по наследству не передается Долги по алиментам передаются по наследству. Для взыскания может быть изъято унаследованное имущество, если его стоимость равна размеру задолженности

Алименты за прошедший период (пример)

Супруги Мартыновы развелись в 2015 году, с матерью остался общий несовершеннолетний сын. Женщина обратилась за выдачей судебного приказа. Отец подал возражение на судебный приказ и отменил его. Бывшие супруги договорились о добровольных выплатах.

Платежи поступали только 2 месяца, потом бывший супруг перестал выходить на связь. В течение года женщина пыталась истребовать с него алименты, но он не отвечал на сообщения и звонки.

В 2018 году бывшей женой алиментообязанного подан иск о взыскании выплат через суд. Так как мать предпринимала меры по взысканию алиментов ранее, то суд удовлетворил ее требования. Средства были взысканы за 3 минувших года.

Для расчета задолженности взят показатель средней зарплаты по региону – 29 000 руб.

Порядок расчета:

29 000 х 12 (месяцев) = 348 000 руб.

348 000 х 25% (величина алиментов на одного ребенка) = 87 000 руб. – общая сумма долга за год.

87 000 х 3 (года) = 261 000 руб.

29 000 х 25% = 7 250 руб. – выплаты за 1 месяц.

Таким образом, с плательщика будут удерживаться алименты за текущий период в размере 7250 руб. в месяц и алименты за минувшее время. Общая сумма не должна превышать 70% от всех доходов алиментщика.

Задолженность по алиментам (пример)

Артамонова В. И. развелась с супругом в 2014 году, на иждивении у нее осталось двое детей. Суд обязал мужчину выплачивать по 33 % ежемесячно от зарплаты в 50 000 руб. В апреле 2015 алиментообязанный прекратил выплаты.

В июне 2018 года Артамонова В. И. подала иск о взыскании основной части долга по алиментам вместе с неустойкой.

Порядок расчета:

50 000 х 33% = 16 500 руб. – алименты на двоих детей ежемесячно.

16 500 х 38 (месяцев) = 627 000 руб. – сумма основного долга.

Пеня установлена в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей суммы задолженности.

627 000 х 0,1% = 627 руб. – неустойка за день.

627 х 1 156 (дней) = 724 812 руб. – пеня за весь период.

724 812 + 627 000 = 1 351 812 руб. – итого к уплате.

Основания для взыскания алиментов за прошедший период

Взыскать алименты за прошедшее время можно, при условии, что между сторонами ранее не заключалось алиментное соглашение, плательщик намеренно уклонялся от алиментных выплат, а получатель предпринимал попытки истребовать деньги добровольно.

Согласно ст. 107 СК РФ, алименты за прошлый период можно взыскать, но не более чем за 3 года.

При наличии нотариально заверенного алиментного соглашения следует сразу обращаться к приставам.

Этот документ является добровольным и по юридической силе приравнивается к исполнительному листу, на основании которого действуют сотрудники ФССП. Через суд оспаривается только содержание соглашения.

Особенности и условия для взыскания

Перед обращением в суд, важно ознакомится с некоторыми особенностями, которые помогут не допустить ошибок.

 1. Алиментные обязательства возлагаются только на граждан, отцовство или материнство которых установлено над детьми, для которых взыскиваются деньги. Если отцовство установлено год назад, истребовать денежные средства получится только за этот период, а не за 3 года, т. к. ранее юридически несовершеннолетнему плательщик никем не приходился. Такова позиция Верховного суда – он поясняет, что во время, когда другой гражданин официально не приходился ребенку отцом, мать может обратиться за алиментами к биологическому родителю, являющемуся таковым документально.
 2. За прошедшие 3 года взыскиваются выплаты, ранее не истребованные через суд или алиментное соглашение. Если женщина обращалась за алиментами в судебный орган, происходит взыскание алиментной задолженности, срок не ограничивается.
 3. Отсутствие алиментного соглашения. Главным условием взыскания выплат за 3 года является злостное уклонение отца от обязательств по содержанию детей. Наличие соглашения указывает, что он намеревался добровольно выполнять обязательства.
 4. При обращении в суд понадобятся доказательства, указывающие на уклонение алиментообязанного от выплат на ребенка.

Период начисления алиментов

Когда речь идет о взыскании за прошедший период, истребовать деньги получится не более чем за трехлетний срок. Выплаты на будущее устанавливаются в зависимости от ситуации:

 • алименты на ребенка – до совершеннолетия;
 • алименты на супругу в декрете – до выхода из декретного отпуска. Если она приступает к работе раньше исполнения ребенку 3 лет, алиментоплательщик может подать заявление об отмене алиментов на бывшую супругу в связи с ее трудоспособностью;
 • алименты на инвалида – на срок установления группы инвалидности.

Продолжительность перечисления алиментов на нуждающихся пенсионеров устанавливается судом индивидуально. Чаще всего алиментные обязательства снимаются при вступлении супруга в новый брак или прекращении нуждаемости (ст. 120 СК РФ).

Размер алиментов за прошедший период

По закону алименты на содержание несовершеннолетних устанавливаются в долевом размере или в твердой денежной сумме. Если плательщик имеет несколько источников дохода, назначаются смешанные выплаты.

Для взыскания алиментов за прошедшее время учитывается несколько обстоятельств:

 1. Наличие подтвержденного дохода. Если плательщик может подтвердить заработок документально, для взыскания выплат за указанный отрезок времени будут использоваться представленные им справки.
 2. Отсутствие официального заработка, безработица. Величина выплат определяется в соответствии со средней зарплатой, МРОТ или прожиточным минимумом – все зависит от индивидуальных обстоятельств.
 3. Предоставление имущества в счет долга. Для «закрытия» долгов плательщик может договориться с получателем о предоставлении в собственность ребенку недвижимости или иных ценных вещей, если их стоимость равна или больше размера долга.

Есть подтвержденный доход

Если алиментообязанный может подтвердить заработок за время, когда он должен был перечислять деньги и получатель пытался их истребовать, определение размера долга производится так:

 1. Устанавливается зарплата за месяц. Данные берутся из справки.
 2. Заработок умножается на проценты в зависимости от количества детей.
 3. При получении разных размеров зарплаты ежемесячно производится перерасчет.

Например:

В апреле Пантелеймонов Р. Н. заработал 20 000 руб., в мае – 35 000 руб., в июне – 29 000 руб. Все это время бывшая супруга пыталась с ним договориться о выплате алиментов на общего ребенка, но он уклонялся от обязательств. Тогда женщина подала иск о взыскании денег на будущее и за прошедший период.

20 000 х 25% = 5 000 руб. – сумма за апрель.

35 000 х 25% = 8 750 – за май.

29 000 х 25% = 7 250 руб. – за июнь.

5 000 + 8 750 + 7 250 = 21 000 руб. – цена исковых требований.

Погашение долга за счет предоставления имущества

Если у должника есть в собственности недвижимость или ценные вещи, он может предоставить их в счет погашения долга.
Что для этого нужно:

 1. Определить размер задолженности.
 2. Установить стоимость имущества. Производится экспертная оценка. Заключением руководствуется суд и истец.
 3. Передать имущество в собственность несовершеннолетнего по соглашению о передаче в счет погашения алиментов. Можно поступить и другим путем – оформить алиментное соглашение и дарственную у нотариуса.

Важно! Составление договора дарения без соглашения о передаче недвижимости в счет погашения алиментной задолженности не освобождает плательщика от перечисления денег на ребенка. В документе должно быть указано, что имущество передается именно для избавления от долговых обязательств по алиментам. Таким образом можно погасить долги за прошедший период или избавить себя от выплат до наступления совершеннолетия ребенка.

Порядок взыскания алиментов за прошедший период

Для истребования выплат за прошлое время необходимо выполнить следующее:

 1. Попытаться договориться с алиментообязанным о добровольном перечислении денежных средств. Рекомендуется сохранять переписки и записи телефонных разговоров – они могут понадобиться для истребования денег в дальнейшем.
 2. Собрать документы и доказательства.
 3. Подать исковое заявление в суд по месту жительства ответчика. Если размер исковых требований не превышает 50 000 руб., документы направляются в мировой суд, более 50 000 руб. – в районный.
 4. Прийти на судебное заседание. О назначенной дате сторон оповещают в письменном виде или по СМС через несколько дней после регистрации искового заявления и остальных документов.
 5. Получить решение суда и исполнительный лист.

ИЛ передается ФССП взыскателем самостоятельно. После возбуждения исполнительного производства в течение суток пристав должен оповестить стороны о наличии ИД. Для взыскания задолженности им предпринимаются всевозможные меры: лист направляется по месту работы должника, сам алиментообязанный может приглашаться на беседу.

Если мужчина уклоняется от обязательств, сотрудник ФССП вправе арестовать банковские счета, запретить выезд за границу, ходатайствовать об изъятии водительского удостоверения, если сумма долга превышает 10 000 руб.

Изъятие имущества с последующей продажей на аукционе производится, если размер долга приблизительно равен стоимости жилья.

Взыскатель может самостоятельно предоставить ИЛ по месту трудоустройства плательщика. Выплаты будут перечисляться автоматически не позднее 3 дней после получения зарплаты. При большой сумме долга суд может дать должнику «рассрочку».

Кто вправе претендовать?

Взыскание алиментных выплат производится не только на несовершеннолетних детей, но и на граждан других категорий:

 • супруги и бывшие супруги во время беременности или пребывания в декретном отпуске, ухаживающие за ребенком-инвалидом или совершеннолетним ребенком-инвалидом 1 группы с детства при нуждаемости.
 • нетрудоспособные бывшие супруги, ставшие инвалидами во время брака или в течение года после развода.
 • нуждающиеся бывшие супруги, вышедшие на пенсию в течение 5 лет после развода, если брак был длительным (от 10 лет и более).

Важно! Граждане, соответствующие вышеуказанным критериям, тоже могут истребовать алименты на собственное содержание за прошлые годы, если докажут в суде, что ранее ими предпринимались попытки добровольного взыскания (ч. 2 ст. 107 СК РФ).

Доказательная база

При подаче документов и на судебных заседаниях понадобится доказательная база, свидетельствующая о невыполнении алиментных обязательств должником. Это может быть:

 1. Документы, указывающие на родство ребенка и мужчины. Если отцовство не установлено, процедуре взыскания алиментов предшествует установление родства, где потребуется генетическая экспертиза или добровольное признание ответчиком ребенка родным.
 2. Подтверждение неоднократного обращения истца для добровольной выплаты денег ответчиком: записи телефонных разговоров, свидетельские показания, копии бумажных писем, электронная переписка.
 3. Факт уклонения мужчины от перечисления средств на ребенка – полное отсутствие финансовой помощи с его стороны. Если он переводил 1 000-2 000 руб., взыскать выплаты за прошлое время с него будет проблематично, т. к. признаков целенаправленного уклонения здесь нет, а маленькие суммы могут объясняться небольшим доходом плательщика.

Подсудность

Иск с остальными документами подаются в мировой суд по месту регистрации ответчика, если сумма долга не превышает 50 000 руб. В остальных случаях – в районный судебный орган.

Если адрес прописки мужчины неизвестен, обращаться следует в суд по адресу местонахождения его имущества или по последнему известному адресу его проживания.

Исковое заявление (образец)

Законодательством форма заявления о взыскании выплат не устанавливается, но оно должно соответствовать требованиям ГПК по содержанию. В него включается следующее:

 • наименование суда;
 • ФИО, адреса истца и ответчика;
 • паспортные данные истца;
 • сведения из свидетельств о регистрации брака и о разводе;
 • данные из детских свидетельств о рождении;
 • указание на факты намеренного уклонения от выплат на содержание ребенка ответчиком;
 • ссылки на доказательства и законодательные нормы, позволяющие истребовать деньги за прошедшее время;
 • исковые требования – взыскать с ответчика выплаты в фиксированном или долевом размере;
 • опись прилагающихся документов.

В конце ставится дата составления и подпись. Образец и чистый бланк заявления можно взять в суде или скачать в интернете.

Необходимые документы

При обращении в суд, помимо искового заявления, предоставляется следующее:

 • расчет (он выполняется истцом самостоятельно для обоснования исковых требований);
 • паспорт;
 • документы, подтверждающие расходы на ребенка за последние 3 года;
 • справки о зарплате;
 • свидетельства о заключении и расторжении брака, о рождении детей.

Если от имени истца действует законный представитель, понадобится его паспорт и нотариально заверенная доверенность.

Уплата госпошлины

На основании ст. 333.36 НК РФ истец освобождается от уплаты госпошлины. По делам об алиментах она уплачивается только при пересмотре размера выплат или отмене алиментных обязательств по ст. 120 СК РФ.

Судебная практика

В 2017 году в одном из судов Санкт-Петербурга рассматривалось дело о взыскании алиментных выплат за последние 3 года. Истец обратилась с соответствующим требованием, указав, что с ответчиком они вместе не проживают 12 лет, но официально развод не оформляли.

Было установлено, что мужчина не знал о наличии дочери, а супруга не пыталась истребовать с него деньги добровольно.

Последнее является основанием для отказа в удовлетворении искового заявления, но ответчик сам предложил истцу составить алиментное соглашение и указать в нем суммы для погашения долга за 3 года, а также размер алиментов на будущее время.

Алименты за прошлые годы в отдельных случаях

Для детального разбора особенностей взыскания алиментов за прошлое время достаточно ознакомиться с наиболее распространенными ситуациями:
Ребенку исполнилось 18 лет

Супруги развелись, когда общей дочери было 12 лет. С этого момента женщина пыталась истребовать алименты с мужчины, но в суд обратилась, когда ребенку исполнилось 18 лет. Доказательства попыток мирного урегулирования представлены.

Несмотря на то, что истец пробовала добиться выплат на протяжении 6 лет, алименты взысканы только за 3 года.

Мнимое соглашение

Супруги заключили алиментное соглашение в 2016 году. Плательщик перечислил деньги единожды, затем выплаты прекратились. Женщина пыталась истребовать средства самостоятельно, затем подала иск в суд, указав, что по соглашению ответчик не выполняет обязательства.

Документ был признан мнимым на основании ст. 170 ГК РФ. Алименты назначены по исполнительному листу.

Установление отцовства

Ребенок родился в 2010 году, в графе «отец» стоит прочерк. С биологическим отцом его мать стала жить в 2012 году, в 2013 развелась и решила установить отцовство. Экспертиза показала родство. После этого женщина подала иск о взыскании алиментов за прошедший период, т. е. за 2011, 2012 и 2013 гг.

В удовлетворении иска было отказано, т. к. обязательства по финансовому обеспечению детей наступают в момент установления отцовства. Если бы оно было получено в момент регистрации ребенка в ЗАГСе, взыскать деньги удалось бы.

Подведем итоги:

 1. Алименты могут быть взысканы не только на будущее, но и за минувшее время.
 2. Предельный срок взыскания средств за прошлый период составляет 3 года.
 3. Истец должен доказать, что в минувшее время предпринимал меры по взысканию средств добровольно или через судебный приказ.
 4. Вопрос урегулируется исключительно в порядке искового судопроизводства.
 5. Если ответчик предоставит доказательства о наличие платежей в счет алиментов, суд откажет в удовлетворении требований.

Взыскать алименты за минувшее время не так просто. Истец должен подготовить доказательства того, что предпринимал меры по взысканию средств. Однако закон не предусматривает перечень доказательств. Поэтому при подготовке процесса целесообразно обратиться к юристу. Специалисты нашего сайта придут к вам на помощь в любое время.

Этот материал был изменён 01.03.2020 13:30

Заявление на алименты за прошедший период

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *