Комментарий к 116 УК РФ

Здравствуйте, Алла.

Согласно ст. 78 УК РФ:

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ:

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Согласно УК РФ:

Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, -(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)2. Те же деяния, совершенные: а) из хулиганских побуждений; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Соответственно, срок давности по данному преступлению уже истек.

Сторінки матеріалу:

 • Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання
 • Сторінка 2

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що рап­тово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 1. Злочин, що розглядається, є видом вбивства при пом’якшуючих обставинах. Особа, що його вчинила, притягується до кримінальної відповідальності з урахуван­ням особливого психічного стану винного, обумовленого поведінкою самого потерпі­лого. Так, Н. вчинила вбивство свого чоловіка, який систематично пиячив, не давав грошей, бив дружину, приводив додому інших жінок. Одного разу, знаходячись у ста­ні сп’яніння, він став вимагати, щоб Н. задовольнила його статеву пристрасть непри­родним способом, а коли Н. відмовилася, ударив її ногою в живіт. У відповідь на це

Н. кухонним ножем завдала йому удару в груди, спричинивши смертельне поранення. ВСУ засудив Н. за вбивство у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок тяжкої образи і протизаконного насильства з боку потерпілого (див. РП. — 1968. — № 1. — С. 85).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 66 КК вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого, є об­ставиною, що пом’якшує відповідальність. У статті 116 КК це положення знаходить свою подальшу конкретизацію — вчинення злочину в стані сильного душевного хви­лювання, що виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущан­

ня або тяжкої образи з боку потерпілого, перетворюється в обов’ язкову ознаку даного складу злочину. Але крім цієї ознаки для застосування ст. 116 КК законодавець ви­магає наявності ще низки умов.

 1. Об’єктивна сторона характеризується: 1) діями, спрямованими на позбав­лення життя іншої людини; 2) наслідком у вигляді смерті людини; 3) причинним зв’язком між зазначеними діями та наслідком; 4) певною обстановкою вчинення злочину.
 2. Стан сильного душевного хвилювання, про який ідеться у ст. 116 КК, — це стан фізіологічного афекту, котрий являє собою короткочасну інтенсивну емоцію, яка до­мінує у свідомості людини, що значною мірою (хоча і не повністю) втрачає контроль над своїми діями і здатність керувати ними. ПВСУ спеціально зазначив, що вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, характеризується не лише умислом, а й таким емоційним станом винного, який значною мірою знижував його здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними (див. абз. 1 п. 23 ППВСУ «Про судову прак­тику в справах про злочини проти життя і здоров ’я особи» від 7лютого 2003р. № 2).

Від фізіологічного афекту слід відрізняти патологічний, при якому людина втрачає здатність усвідомлювати свої вчинки і керувати ними. При патологічному афекті, який є одним з видів тимчасового розладу душевної діяльності, виключається осудність суб’єкта. Тому позбавлення життя іншої людини суб’єктом, який перебуває у стані патологічного афекту, в силу ст. 19 КК не може тягти за собою кримінальної відповідальності.

Для вирішення питання про те, чи вчинене діяння у стані фізіологічного або па­тологічного афекту, слід призначити судово-психіатричну експертизу.

Необхідно мати на увазі, що будь-який афект припускає не взагалі стан хвилюван­ня, який у багатьох випадках присутній під час убивства на ґрунті особистих непри­язних стосунків, а стан сильного душевного хвилювання. Відсутність такого виключає стан фізіологічного афекту і тим самим можливість застосування ст. 116 КК.

 1. Для застосування ст. 116 КК необхідно, щоб сильне душевне хвилювання було викликане протизаконним насильством, систематичним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого. Тільки наявність зазначених приводів для виникнення сильного душевного хвилювання може свідчити про наявність даного складу. Якщо таке хвилювання було обумовлене іншими обставинами, склад злочину, що розгляда­ється, відсутній.
 2. Насильство може бути як фізичним (нанесення ударів, побоїв, заподіяння ті­лесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі тощо), так і психічним (погроза запо­діяти фізичну, моральну, майнову шкоду). Таке насильство повинно бути значним, тобто спроможним за своїм характером викликати сильне душевне хвилювання, а також реальним, а не уявним.

Стаття 116 КК може бути застосована лише за умови, що насильство, яке викли­кало сильне душевне хвилювання, було незаконним, протиправним. Умисне вбивство у стані фізіологічного афекту, викликаного правомірними діями щодо винного, не містить складу злочину, що розглядається. Так, вчинення представником влади чи іншою службовою особою або навіть окремими громадянами законних дій, поєднаних із правомірним насильством (наприклад, при затриманні небезпечного злочинця), не може розглядатися як привід для виникнення сильного душевного хвилювання в ро­зумінні ст. 116 КК.

 1. Стан фізіологічного афекту може виникнути і під час бійки, будучи викликаним насильством з боку одного з її учасників. Вбивство в бійці чи сварці само по собі не виключає можливості наявності обставин, які дають підставу розглядати вбивство як вчинене у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло. Так, Р. був засуджений за умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Вста­новлено, що Р. ударом ножа вбив П., який під час сварки, що виникла між ними після пиятики, ударив його кулаком і головою в обличчя. ВСУ вказав, що суд першої інстан­ції не врахував, що П. застосував до Р. протиправне насильство, а також ту обставину, що за висновком судово-психологічної експертизи у Р. є такі індивідуальні особли­вості, які в даній ситуації могли викликати у нього фізіологічний афект. На підставі цього вирок було змінено, а дії Р. кваліфіковані як вбивство у стані сильного душевно­го хвилювання (див. РП. — 1990. — С. 84-85).
 2. Слід мати на увазі, що протизаконне насильство може за своїм характером ство­рювати у суб’єкта право на необхідну оборону або на вжиття заходів, необхідних для затримання злочинця. Тут можливі ситуації вчинення вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання зло­чинця, коли винний до того ж перебував у стані фізіологічного афекту, викликаного протизаконним насильством — нападом. Ці випадки необхідно відрізняти від дій вин­ного, у яких є ознаки тільки ст. 116 КК. Для злочинів, вчинених у стані сильного ду­шевного хвилювання, характерним є заподіяння шкоди потерпілому не з метою за­хисту або його затримання і доставляння відповідним органам влади. Далі, обов’язковою ознакою злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок дій потерпілого, є заподіяння шкоди саме під впливом такого хвилювання, оскільки для злочинів, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, ця ознака не є обов’язковою.

Вбивство, хоча й вчинене у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло, але яке виявилося результатом перевищення меж необхідної оборони або заходів, необхідних для затримання злочинця, слід кваліфікувати не за ст. 116 КК, а за ст. 118 КК. Це пояснюється тим, що законодавець вважає вбивство, передбачене ст. 118 КК, менш небезпечним, ніж злочин, що розглядається. Тому в тих випадках, коли вчинено вбивство в стані сильного душевного хвилювання, викликаного проти­законним фізичним насильством, для кваліфікації дій винного за ст. 116 КК необхідно перш за все виключити можливість застосування ст. 118 КК.

 1. Систематичне знущання — це вчинення не менше ніж три рази дій, які прини­жують честь і гідність особи, завдаючи їй моральних страждань. Такі дії можуть, зокрема, полягати в образах, цькуванні, безпідставних обвинуваченнях у вчиненні протиправних чи аморальних дій, глузуванні, кепкуванні тощо.
 2. Тяжкою образою є приниження честі і гідності особи, яке виражене в такій не­пристойній формі, що вважається особливо образливою. ПВСУ роз’яснив, що до тяжкої образи слід відносити явно непристойну поведінку потерпілого, що особливо принижує гідність чи ганьбить честь винного або близьких йому осіб (див. п. 23

ППВСУ «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров ’я особи» від 7 лютого 2003 р. № 2).

Така образа може бути вчинена в усній чи письмовій формі або шляхом дії. Як правило, тяжка образа супроводжується протизаконним насильством з боку потерпі­лого. Питання про те, яку образу вважати тяжкою, вирішується судом в кожному конкретному випадку. При цьому слід ураховувати не лише характер образи, а й ін­дивідуальні особливості особи винного (наприклад, його підвищену нервову збудже­ність, пов’язану зі станом здоров’я). Так, у справі П., засудженого за умисне вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин, було встановлено, що він разом з Т. розпивав спиртні напої. Після цього Т. запропонувала йому вступити з нею в статеві зносини, а коли П. відмовився від цього, вона стала докоряти йому за статеве безсил­ля і вдарила триногою теодоліта по голові. Виникла сварка, в ході якої П. вихопив у потерпілої теодоліт і завдав їй численних ударів по голові, внаслідок чого від спри­чинених черепно-мозкових травм настала смерть Т. Змінюючи кваліфікацію злочину П., вища судова інстанція зазначила, що суд не оцінив, зокрема, того, що Т. непри­стойно, глибоко образила чоловічу гідність П., а потім ударила його триногою теодо­літа по голові. Така образа і насильство з боку потерпілої Т. давали підстави і можли­вість визнати їх тяжкими та протизаконними, такими, що раптово викликали у П. сильне душевне хвилювання, і в цьому стані він позбавив потерпілу життя. Тому злочин було кваліфіковано як вбивство у стані сильного душевного хвилювання (див. СП. — К., 1998. — С. 130-131).

ВСУ було змінено вирок, яким К. засуджено за умисне вбивство свого чоловіка К.В. без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Встановлено, що К.В., у черговий раз перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно причепився до К., почав бити її по голові, погрожував дочці викинути у вікно її позашлюбну дитину, а потім схопив сокиру і погрожував її застосуванням дружині й дочці. Перебуваючи у збудже­ному стані та захищаючи себе, дочку і двомісячну онуку від цих протиправних дій, К. вирвала з рук п’яного К.В. сокиру, навалилася на нього всім тілом і, здавлюючи шию руками, задушила його. На підставі цього ВСУ дійшов висновку, що обставини події свідчать про вчинення К. умисного вбивства в стані сильного душевного хви­лювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства з боку потерпі­лого щодо неї та членів сім’ї, перекваліфікувавши її дії на відповідну статтю КК (див. ВВСУ. — 2000. — № 3. — С. 9-10).

 • 1
 • 2
 • остання «

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 6.1.1 КОАП РФ «ПОБОИ»

Будникова А.Б.

Будникова Анастасия Борисовна — старший преподаватель, кафедра административного права и административной деятельности органов внутренних дел, Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации,

г. Красноярск

Аннотация: в статье дана характеристика отдельных элементов состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Проанализированы научные подходы к определению содержания отдельных элементов состава данного правонарушения, приведены материалы современной правоприменительной практики по делам о побоях.

Ключевые слова: побои, состав административного правонарушения, административная ответственность за побои.

Традиционно состав административного правонарушения рассматривается как «установленная правом совокупность признаков, при наличии которых антиобщественное деяние считается административным правонарушением» .

Состав административного правонарушения образуют следующие обязательные элементы:

1) объект правонарушения (общественные отношения, урегулированные нормами права, охраняемые и защищаемые мерами административной ответственности);

2) объективная сторона (конкретные действия или бездействие, а также их последствия и причинная связь между совершенным деянием и наступившим результатом);

3) субъект правонарушения (физические и юридические лица, способные нести ответственность за совершенные деяния);

4) субъективная сторона (психическое отношение субъекта, являющегося физическим лицом, или субъективное отношение субъекта, являющегося юридическим лицом, к противоправному деянию и его последствиям)

В КоАП РФ побои помещены в главу 6 — административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Какой из указанных трех объектов является объектом побоев? Логично предположить, что объектом побоев является здоровье.

Легальное определение понятия «здоровье» закреплено в ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Под здоровьем понимается состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма . Однако при побоях не должно наступать расстройство функций органов и систем организма человека. Следовательно, в трактовке, данной ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ, здоровье не может быть объектом побоев.

Существуют иные определения понятия «здоровье». Так, в Большой советской энциклопедии под здоровьем понимается «естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений». В таком понимании здоровье является

объектом побоев, так как в результате побоев потерпевшему причиняется физическая боль — болезненное изменение, не влекущее за собой расстройство здоровья.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, характеризуется двумя формами деяния — нанесением побоев или совершением иных насильственных действий, в результате которых потерпевшему причиняется физическая боль, но которые не влекут за собой причинения легкого вреда здоровью.

Понятие «побои или иных насильственные действия, причинившие физическую боль» в законодательстве РФ отсутствует. Ранее в п. 50 Правил судебно-медицинской экспертизы определения тяжести вреда здоровью указывалось, что побои «являются действиями, характеризующимися многократным нанесением ударов. В результате побоев могут возникать телесные повреждения. Однако побои могут и не оставить после себя никаких объективно выявляемых повреждений. … В подобных случаях установление факта побоев осуществляют органы дознания, предварительного следствия, прокуратура или суд на основании немедицинских данных» .

Понятие «иных насильственных действий» в Правилах судебно-медицинской экспертизы определения тяжести вреда здоровью не раскрывалось.

Действующие Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека , а также «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» не содержат термина «побои» или «иные насильственные действия, причинивших физическую боль». Однако в п. 9 Медицинских критериев упоминается, что «поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека». Таким образом, к повреждениям, не причинившим вред здоровью человека, следует отнести и побои, и иные насильственные действия, причинившие физическую боль. К сожалению, информация о количестве ударов в результате совершения побоев или иных насильственных действий отсутствует.

Не сложилось единого понимания термина «побои» и в теории права. Так, по мнению А.В. Бриллиантова, Г.Д. Долженковой и др., под побоями следует понимать действия, характеризующиеся многократным нанесением ударов . Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков и др. пишут о том, что многократным считается нанесение ударов не менее трех раз . Однако существует и другая позиция. О.А. Калякин полагает, что для квалификации побоев количество ударов не имеет значения, т.к. у слова «побои» с точки зрения русского языка нет формы единственного числа. Соответственно, один удар тоже квалифицируется как «побои» .

Еще более неопределенным является понятие «иные насильственные действия». Так, А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова и Э.Н. Жевлаков к иным насильственным действиям относят причинение боли щипанием, сечением, причинение небольших повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием термических факторов и другие аналогичные действия . Такими действиями могут признаваться «заламывание рук, щипание, связывание, болезненные толчки, сдавливание отдельных частей тела» . Некоторые авторы к насильственным действиям относят: «длительное лишение пищи, питья или тепла; помещение (или оставление) потерпевшего во вредных для здоровья условиях либо другие сходные действия» . Эта ситуация приводит к тому, что понятие «иных насильственных действий» трактуется правоохранительными органами очень широко, вследствие чего лица привлекаются к административной ответственности за разнообразные действия, например — укусы , дерганье за волосы , сдавление предплечий , удары электрошокером и т.д.

Диспозицией ст. 6.1.1 КоАП РФ в качестве последствий побоев предусмотрено причинение физической боли при отсутствии последствий, указанных в ст. 115 УК РФ.

Статья 115 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Кратковременным расстройством здоровья является временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно). Под незначительной стойкой утратой общей трудоспособности пронимается стойкая утрата общей трудоспособности менее 10 процентов . В соответствии с п. 6 Правил, степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется врачом — судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо индивидуальным предпринимателем, обладающим специальными знаниями и имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе. Таким образом, по делам о побоях отсутствие легкого вреда здоровью также должно устанавливаться судмедэкспертом.

Обязательным последствием объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, является физическая боль. Казалось бы, этот термин общепонятен и не требует дополнительного разъяснения. Однако боль всегда субъективна, поэтому с трудом поддается объективной оценке . Восприятие боли зависит от пола и возраста человека, особенностей организма и состояния здоровья, от личностных ценностно-культурных ориентаций и психических реакций. В некоторых случаях деяния, являющиеся ударами или иными насильственными действиями, могут влечь за собой позитивные переживания человека и не расцениваться им как физическая боль (например, занятие боксом, единоборствами и другими видами спорта).

На практике суды устанавливают наличие физической боли, основываясь на показаниях потерпевшего, а также обстоятельствах произошедшего, указывая, что «побои могут и не оставить после себя никаких объективно выявляемых повреждений» . При этом следует отметить, что суды прекращают производство по делу об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ, если потерпевший отрицает причинение физической боли .

Субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста административной ответственности — 16 лет.

Диспозиция ст. 6.1.1 КоАП РФ не содержит указания на форму вины, с которой совершается данное административное правонарушение. Однако, учитывая насильственный характер деяния, можно говорить о том, что с субъективной стороны состав правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой вины. При прямом умысле виновный предвидит наступление последствий в виде физической боли у потерпевшего и выполняет действия, направленные на воплощение этих желаний. При косвенном умысле виновный хотя и не желает причинить физическую боль, но сознательно допускает ее или безразлично к этому относится (например, при захвате за предплечье сжимает его слишком сильно, чем причиняет потерпевшему физическую боль).

Таким образом, побои как административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ, представляют собой умышленное нанесение ударов и (или) совершение иных насильственных действий, повлекшее причинение физической боли потерпевшему при отсутствии вреда здоровью, совершенное вменяемым физическим лицом, достигшим возраста административной ответственности — 16 лет.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Список литературы

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // СПС КонсультантПлюс.

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.1996 № 407 «О введении в практику Правил производства судебно-медицинских экспертиз» // СПС КонсультантПлюс.

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12118) // СПС КонсультантПлюс.

6. Большая советская энциклопедия. . Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/ (дата обращения: 01.07.2017).

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. М., 2012 / СПС КонсультантПлюс.

12. Понкин И.В., Понкина А.А. Юридическое определение понятия «боль»// Медицина, 2016. Т. 4. № 1 (13). С. 1-15.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

Проценко А.В.

Проценко Артем Владимирович — магистрант, кафедра теории государства и права и международного права, Институт государства и права Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Аннотация: в статье рассказывается о том, что скрывается за понятием «злоупотребление правом», каким образом может быть использован этот правовой институт для более эффективной защиты прав.

Ключевые слова: злоупотребление, недобросовестность, причинение вреда.

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) не содержит определения «злоупотребления правом», суть которого — в использовании права в противоречии с его назначением, что в последующем ведет к ущемлению интересов государства, а также иных лиц.

В ГК РФ не представлены исчерпывающим образом разновидности злоупотребления правом. В п.1 ст. 10 ГК РФ сказано об использовании гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также совершения действий по осуществлению принадлежащего права исключительно с намерением причинить вред другому лицу. В Обзоре практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ, утвержденным информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127, указаны иные случае злоупотребления правом.

Вместе с тем указанные в Обзоре случаи не являются исчерпывающими. В частности, не указаны случаи злоупотребление правом со стороны кредиторов, должника в процедуре банкротства.

Одним из таких случаев является злоупотребления правом со стороны кредиторов в целях получения контроля над процедурой банкротства. Подразумевается, что именно суд должен проверить фактическое исполнение обязательства кредитором, но и исключить попытки злоупотребления правом в целях получения контроля над процедурой банкротства. При проведении процедуры банкротства должен быть соблюден баланс интересов сторон, в том числе исследованы вопросы о злоупотреблении правом со стороны участников дела о банкротстве.

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» даны соответствующие разъяснения, согласно которым, оценивая добросовестность сторон, суду необходимо исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота с учетом прав и законных интересов другой стороны. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. При наличии очевидных обстоятельств,

Комментарий к 116 УК РФ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *